Parkering på privat fællesvej

Mange husejere langs private fællesveje, som vores to veje er, modsætter sig ofte, at andre borgere parkerer på ”deres” veje.

Det er en misforståelse, såfremt man som husejer langs privat fællesvej tror, at man har noget som helst at skulle have sagt om, hvem der må og hvem der ikke må parkere på den pågældende vej.

Parkering er alene reguleret af Færdselslovens bestemmelser herom og har intet som helst at gøre med hvem, der har den vedligeholdelsesmæssige forpligtelse jf. Privatvejsloven.

Husk, at den eneste forskel, der er mellem en privat fællesvej og en offentlig vej, er spørgsmålet om hvem, der skal betale regningen for vejens vedligeholdelse.

På Ålbrovej er der parkering forbudt i hele højre side set nede fra Herlev Hovedgade, mens det er tilladt at parkere i venstre side – jfr. Færdselslovens bestemmelser, som bl.a. indeholder disse paragraffer:

C62-150x150

§17. Parkering:
Parkering er defineret ved enhver hensætning af et køretøj med eller uden fører. Standsning kortere end 3 minutter, standsning for af- eller påstigning samt af- eller pålæsning af gods anses dog ikke for parkering.

§29. Standsning eller parkering:
Må ikke ske ud for ind- og udkørsel til og fra ejendom eller i øvrigt således, at kørsel til eller fra ejendom væsentligt vanskeliggøres.

§ 92. Bestemmelser:
Kommunalbestyrelsen kan som vejmyndighed for en privat fællesvej omfattet af afsnit III i lov om private fællesveje, jf. lovens § 3, stk. 1 og 2, med samtykke fra politiet træffe færdselsmæssige bestemmelser, som indvirker på vejens udnyttelse eller indretning.

Bøde:
Ifølge Færdselsloven må ingen parkere foran indkørsler, porte o.l. og dermed hindre normal adgang. Det skyldes, at det skal være muligt at køre ud og ind ad fx indkørslen, og politiet har ikke mulighed for at vurdere, hvorvidt bilen foran indkørslen tilhører husets ejere eller gæster. Bødestørrelsen er på 510 kr. i døgnet, men du kan højest få tre bøder à 510 kr. for samme overtrædelse. I byområder kan du risikere dobbelt bødestørrelse, hvis du har parkeret foran en port. Du kan risikere, at politiet fjerner din bil efter de første tre døgn, hvis du ikke selv flytter bilen. Hvis din bil er blevet fjernet af politiet, skal du kontakte dem for at få den frigivet – og du skal betale for transport og opbevaring af bilen.

Godt naboskab:
Det skal således henstilles til, at disse regler overholdes af såvel grundejerne som gæster, specielt fordi at vores vej er ganske smal og parkering i mange tilfælde kan hindre beboernes ind- og specielt udkørsel. Ligeledes bør parkering på vejen ikke være en permanent løsning, men kun i de situationer, når der af en eller anden årsag ikke lige er plads på grunden. Det er godt naboskab. Mange tak skal I have.