Referat af generalforsamling den 29. april 2024

Følgende Parceller var repræsenteret: Ålbrovej 4, 5, 7A, 8, 9A, 9C, 10A, 11B, 13B, 14, 15B, 19B, 24B, Tårnvænget 5 og 13

1) Valg af dirigent

Ida, Ålbrovej 7A blev valgt

2) Valg af stemmeudvalg

Det blev ikke nødvendigt med et stemmeudvalg

3) Protocol/Spørgsmål til sidste referat

Referatet for generalforsamlingen i marts 2023 blev læst op.

Som opfølgning på forgangne års referat fortalte Kasserer, Jens Ålbrovej 19B, at der var blevet sat nyt vejskilt op.

4) Formandens beretning

Formanden, Nis Ålbrovej 4 fortalte, at han har talt med fjernvarmeselskabet og at de har oplyst at der er en tilslutningsprocent på 62%, hvilket er tilstrækkeligt til at vi med sikkerhed får lagt fjernvarme ned i 2027.

5) Regnskab/Budget

Kasserer Jens Ålbrovej 19B fortalte, at han var inde i en meget svær periode og derfor ikke har fået lavet et budget eller revideret regnskabet op til dette års generalforsamling.

Jens oplyste, at budgettet forventes at blive som tidligere år med udgifter på omkring 35.000 kr.

Regnskaberne for år 2020 og frem vil blive revideret, torsdag den 2. maj. Der vil derefter blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, så regnskaberne kan blive gennemgået og godkendt. Regnskaberne bliver lagt ud på vores hjemmeside: www.grundejerforeningen.dk når de er reviderede og godkendt.

Flemming 11B, gjorde opmærksom på, at de er blevet opkrævet for meget i årskontingent i 2020-2022 og at pengene trods flere henvendelser ikke er blevet tilbagebetalt.

Flemming stillede også spørgsmål til, om de restancer, som man kan se i forgangne års budgetter er blevet betalt, det fremgår nemlig ikke af regnskaberne. Jens bekræftede, at man har modtaget alle udeståender.

Der er ikke blevet opkrævet kontingent i 2023. Da Nets har frasolgt sine konto-til-konto baserede services til Mastercard, er man nødt til på ny at oprette kundenummer for alle medlemmer af grundejerforeningen, således at opkrævninger igen kan ske via betalingsservice. Mastercard kræver også, at der er 2 tegningsberettigede for at man kan gennemføre opkrævningerne. Michael 13B kender systemet og vil så snart CVR nummer er overført fra Jens gå i gang med at opkræve de manglende kontingenter. Da der er ikke blevet opkrævet kontingent i 2023, vil der blive opkrævet dobbelt kontingent i år 2024, altså 1000 kr/halv-år i stedet for det normale 500 kr/halv-år. 

6) Snerydning

Vi har en fastprisaftale med et firma som salter og rydder sne på vores vej. Prisen er 32.000 kr/år. Hver parcelejer er forpligtet til at salte og rydde sne foran deres grund og ud til midten af vejen. Den snerydningen og saltning, som vi betaler for i grundejerforeningen, skal ses som et supplement og man skal derfor selv sørge for at der er saltet og ryddet sne ud for ens grund, hvis ikke det er gjort af snerydningsfirma inden.
Der var enighed om at kigge på den aftale om saltning og snerydning, som vi har i dag, og eventuelt indhente tilbud fra andre aktører. Det skal være klart for den enkelte grundejer, hvad vores aftale indeholder og hvad vi kan forvente med hensyn til saltning og snerydning.
Bestyrelsen kan træffe beslutning om at skifte til en anden leverandør uden forudgående godkendelse på ekstraordinær generalforsamling, hvis ikke prisen på aftalen stiger væsentlig i forhold til den nuværende aftale. Jens oplyste, at der ikke er nogen bindingsperiode på aftalen, og den derfor kan opsiges med dags varsel.  

Der blev stemt om, hvorvidt vi fortsat skal betale til snerydning.  Alle på nær én stemte for, at vi fortsætter med den nuværende eller en tilsvarende/bedre ordning.

7) Vandproblemer i rabatten på Tårnvænget foran mur

Brian og Daniella fra Tårnvænget 13 fortalte, at de har store problemer med regnvand fra vejen, som ikke drænes væk fra deres grund. Problemet er opstået de seneste år blandt andet som følge af, at der er lagt nyt asfalt, som har gjort at der ikke er det optimale fald til afløb og regnvand fra vejen i stedet ledes til deres grund. Nogle af problemerne skyldes også den tunge trafik fra Hedelyngen, når containere skal tømmes. Her ødelægger lastbiler både rabat og hæk.

Der var enighed om, at Brian og Daniella indhenter tilbud fra kloakmester på, hvad det vil koste at få sænket afløb eller lagt en drænslange langs med muren, som kan kobles til grundejerforeningens regnvandssystem. Tilbud sendes til bestyrelsen, som derefter indkalder til ekstraordinær generalforsamling for at få mandat til at igangsætte arbejdet.

Tidligere på året blev regnvandsbrøndene på vejen renset, hvilket dog ikke har hjulpet på problemet Tårnvænget 13.

Bestyrelsen vil mødes med repræsentanter for Hedelyngen for at undersøge, om noget af den tunge trafik kan flyttes væk fra vores vej.

8) Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag

9) Valg til bestyrelsen, revisorer

Da Nis ikke ønskede at fortsætte som formanden perioden ud, blev Rikke, Ålbrovej 11B valgt til at erstatte Nis som formand for grundejerforening i perioden frem til at der igen skal vælges en formand for bestyrelsen (april 2025)

Michael Ålbrovej 13B blev valgt som kasserer for en periode for 3 år.

Jens Ålbrovej 19B og Jan Tårnvænget 5 blev valgt til revisorer.

Nis Ålbrovej 4 blev valgt til suppleant.

10) Vejudvalg

Der blev valgt et nyt vejudvalg, som består af Rikke Ålbrovej 11B, Daniella Tårnvænget 13 og eventuelt Gert Tårnvænget 17. De tidligere planer om etablering af vejbump skal gentænkes, da kommunen og politi ikke vil godkende nuværende planer. Der skal blandt andet være 75 meter fra indkørsel til Ålbrovej/Tårnvænget til første bump, hvilket gør at der maksimalt er plads til 3 bump. Malte fra Ålbrovej 14 vil tale med en ven fra byrådet. Rikke indkalder til møde senere på året.

11) Festudvalg

Rikke Ålbrovej 11B, Mette Ålbrovej 9C og Niels Ålbrovej 5 meldte sig til at stå for årets vejfest. Der vil blive sendt indbydelser ud i løbet af sommeren.

12) Eventuelt

Her blev talt om hvilke huse der er til salg/solgt og hvad der er af planer fra de nye ejere.

Ida 7A fortalte, at hun i forbindelse med de nye ejendomsvurderinger har udfordringer i forhold til bebyggelsesprocenten.

Der blev stemt for, at der opkræves det manglende årskontingent for 2023 i løbet af 2024, da der kan komme øgede udgifter i forbindelse med blandt andet etablering af dræn til regnvand og etablering af vejbump.

Referat skrevet af Anette, Ålbrovej 8 (Sekretær) 

Godkendt af Michael, Ålbrovej 13B (Kasserer)

Godkendt af Rikke, Ålbrovej 11B (Formand)