Referat 2015

Referat af generalforsamlingen torsdag d. 30. April 2015

Til stede: Ålbrovej 4, 7 A, 9 C, 10 A, 10 B, 11 A, 16, 17 B, 19 B, 21, 24 B og Tårnvænget 5.

1. Valg af dirigent: Kurt, Ålbrovej 10 A modtog valg

2. Valg af stemmeudvalg: Jan, Tårnvænget 5 og Jens, Ålbrovej 11 A, modtog valg.

3. Protokol/Spørgsmål til sidste års referat: Sekretær Anker, Ålbrovej 10 B, oplæste referatet for Generalforsamlingen d. 10. April 2014.Ingen spørgsmål til referatet.

4. Formandens beretning: Kunne fortælle om dødsfald ved Lars Hansen, Ålbrovej 18. Formanden bød derefter de 5 nye familier på vejen velkommen. Vejfesten blev som sædvanligt afholdt i 10 B`s carport og den har været rigtig hyggelig som den plejer, ,en 10 B var desværre ikke hjemme. En god nyhed er, at vi har fået en hjemmeside op at stå. Der er indsat lidt billeder og nogle nyttige oplysninger. Nogen har måske nogle gode ideer, eller ligger inde med med billeder fra gamle dage. Hvis det er tilfældet, er det Michael Damkvist, Ålbrovej 9 C, som I skal have fat i. Der har ikke været meget gang i vores vejbumpudvalg.Det er en hård nød at knække – især når udvalget er blevet minimeret ved flytning. Angående parkering på vejene, kunne jeg pippe lidt om den gældende færdselslov og almindelig hensyntagen.PIP !.Det kan nævnes, at bestyrelsen har afholdt et langt og hyggeligt møde.

5. Regnskab/budget: Kasserer Jens Gleerup, Ålbrovej 19 B gennemgik regnskabet for forsamlingen og som et vigtigt punkt var pengene til bump på vejene blevet en realitet. Regnskabet blev derefter godkendt af forsamlingen.

6. Snerydning: Herlev Kommune har opsagt vores aftale om snerydning med 6 måneders varsel. Kommunen har lovet at komme med et nyt udspil, men aktuelt kender vi ikke prisen eller andre ting vedrørende dette. Efter en længere debat, blev det besluttet at afvente priser og vilkår fra kommunen. Hvis priserne ligger i rimelig omfang af de gamle, kunne vi fortsætte med snerydningen. I modsat fald kunne en skriftlig afstemning komme på tale.

7. Indkomne forslag:
Bestyrelsen foreslog en nedsættelse af kontingentet til kr. 500 halvårligt dvs. kr. 1000 årligt ifølge oprindelig vedtagelse. Egenkapitalen er stor nok nu til at etablere hastighedsbegrænsningerne på vejene Ålbrovej og Tårnvænget. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Bestyrelsen vil gerne have mulighed for penge til en advokat, således at vi kan bringe vores forældede vedtægter til en modernisering. Udgiften vil sandsynligvis ligge i omegnen af kr. 10.000. (Se desuden bilag 2, ved indkaldelsen til Generalforsamlingen). Kurt, Ålbrovej 10 A påpegede problemstillingen omkring at bruge penge udover vejanliggender ifølge vedtægterne. I sagens natur blev det vedtaget, at kassereren i første færd ville gå til advokatrådgivning for professionelt råd.

8. Valg til bestyrelsen: Camilla Toxværd, Ålbrovej 4 blev valgt til ny formand, Leif Agerlund Ålbrovej 16, blev (gen)valgt som suppleant. Ida, Ålbrovej 7A og Jan Løfquist Tårnvænget 5 blev valgt ind til revisorer.

9. Vejudvalg: Sekretæren indledte med at skitsere selve vejenes historie og forløb tilbage fra 2008, som opdaterende info til de aktuelle forhold. Det bestående vejudvalg var løbet ind i omtalte vanskeligheder bl.a. ved minimering og fraflytning fra vejen. I sagens natur var det derfor nødvendigt at få et nyt vejudsalg til veje. Et vejudvalg som nu var bekendt med udfordringens karakter i tid og rum. Jan, Tårnvænget 5 – Rune, Ålbrovej 21 og Jens, Ålbrovej 19 B modtog valget og fraværende Daniella skulle pt. stadig være en del af vejudvalget. Kurt Ålbrovej 10 A, gjorde opmærksom på problemer med vejsideforseglingen på Tårnvænget. Set fra Højsletten er det den venstre side. Underlaget har ikke været stampet nok til at modstå tunge køretøjer, med vandfyldte lunker til følge. Kurt kom med et forslag og koncept, hvor Foreningen selv kunne udbedre skaderne ved en “lav” udgift og frivillig indsats. Det blev påpeget, at bestyrelsen ville se på sagen.

10. Festudvalg: Kit, Ålbrovej 21 og Jens Peder, Ålbrovej 17 B modtog valget.

11. Hjemmeside: Michael, Ålbrovej 9 C, har i den forløbne tid, udarbejdet en hjemmeside til brug for Grundejerforeningens beboere. Michael fortalte om brugen og mulighederne på hjemmesiden, som allerede er godt omfattende og som nu står klar til en videreudvikling fremover. Hjemmesiden blev derefter fremvist på et stort lærred, hvor Michael via projektor kunne demonstrere brugen af hjemmesiden. Michael påpegede, at alle var velkomne til at henvende sig til ham vedr. fejl, evt. stavefejl, mangler og nye input etc. Michael fik derefter en velfortjent applaus for sin flotte indsats af forsamlingen.

12. Eventuelt: Intet kom til veje…

Generalforsamlingen blev afsluttet i god ro og orden

Herlev April 2015
Sekretær
Anker Christoffersen

PS. Referat og regnskab i år, bliver sædvanligvis lagt i postkassen og lagt ind på hjemmesiden. Til næste år vil referat/regnskab generelt kun blive lagt ind på hjemmesiden. Hvis beboere ikke kan komme ind på hjemmesiden, kan de kontakte bestyrelsen og få referat/regnskab lagt ud i postkassen som hidtil.