Referat 2016

Referat af generalforsamlingen torsdag d. 7 April 2016

Til stede: Ålbrovej 2, 4, 5, 7 A, 9 B, 9 C, 10 A, 10 B, 11 A, 14, 17 B, 19 A, 21, 22. Tårnvænget 1, 5, 7 samt Henning Kastaniehøj/-dal.

1. Valg af dirigent: Ida Ålbrovej 7 A, modtog valget.

2. Valg af stemmeudvalg: Ingen blev valgt.

3. Protokol/Spørgsmål til sidste års referat: Sekretær Anker, Ålbrovej 10 B, oplæste referatet for Generalforsamlingen fra d. 30 April 2015. Der var ingen spørgsmål til referatet.

4. Formandens beretning: Dejligt at se så mange fremmødte!

Møde med borgmesteren: Der var desværre ingen fra bestyrelsen, der havde mulighed for at deltage i mødet for ejer-, andels- og grundejer foreninger 2015. Vi får muligheden igen til efteråret, hvor det forhåbentligt lykkes at stille med 1 eller 2 deltagere. Indbydelsen for mødet 2016 vil blive lagt ud på vores hjemmeside, således at alle kan se, hvornår det finder sted samt få mulighed for at stille spørgsmål, som ønskes besvaret på mødet.

Køb/salg: Salg af Herlev Hovedgade 228 A, 2730 Herlev er solgt til Rune Nielsen og Berit Sparre. Anker og Birgit har valgt at sætte deres hus til salg.

Fibernet: Ifølge Michael Lorentsen er der 24 husstande, der har valgt at tilslutte sig aftalen med TDC. Gravearbejdet er påbegyndt og har givet lidt smågener i form af hindret passage på vejen.

Hjemmesiden: Hjemmesiden er blevet finpudset og der er nu tilføjet nyttige informationer om f.eks. Private fællesveje, Historiske artikler om området, Billeder fra vejfesterne, Gamle luftfotos, Fibernet tilbud (kender ikke status pt.), Referater, Regnskab mm, når det foreligger. Vi vil gerne have input fra beboere, der måtte have fortællinger, anekdoter, billeder eller andet fra vores område af almen karakter. Også gerne andet relevant input.

Vinter vedligeholdelse: Baggrund for aftale. Ny aftale om vinter vedligeholdelse. Grundlag for at tegne ny ordning. Hvis priserne ligger i rimelig omfang af de gamle, kunne vi fortsætte med snerydningen. I modsat fald kunne en skriftlig afstemning komme på tale. Vi tegnede en ny ordning med Herlev kommune. De væsentlige ændringer. Opgaven omfatter snerydning af kørebaner på private fællesveje, asfalterede vendepladser og asfalterede parkeringsarealer. Såfremt der er behov for vintervedligeholdelse i ugerne inden eller efter aftaleperioden (uge 47 – 15), så vil Herlev Kommune vederlagsfrit gennemføre vintervedligeholdelse såfremt kommunen har kapacitet hertil. Pris: 17.686 vs. 16.930 (difference på kr. 756). Bestyrelsen besluttede at indgå aftalen.

Vejfest: Afholdt d. 5 september 2015, Lene, Niels Peder, Kitt og Rune. Det var en god, men våd (altså vejret) fest.

5. Regnskab/Budget: Kasserer Jens Gleerup, Ålbrovej 19 B, gennemgik regnskabet for forsamlingen. Regnskabet blev godkendt af forsamlingen. Refereret fra sidste års referat: “Bestyrelsen vil gerne have mulighed for penge til en advokat, således at vi kan bringe vores forældede vedtægter til en modernisering. Udgiften vil sandsynligvis ligge i omegnen af kr. 10.000. I sagens natur blev det vedtaget, at kassereren i første færd ville gå til advokatrådgivning for professionelt råd.” Jens G. har været til rådgivende advokat og videre til kommunen, som mente, at prisen hos en advokat, sikkert ville ligge i omegnen af de 10.000 kr. Jens G. vil i forlængelse af dette, gå til en advokat og måske kunne få et mere fast tilbud, i forhold til opgavens karakter.

6. Snerydning: Forsamlingen vedtog at forsætte med snerydningen i henhold til punktet “Vintervedligeholdelse” i formandens beretning.

7. Indkomne forslag: Der var ingen indkomne forslag.

8. Valg til bestyrelsen: Jens Gleerup Madsen, Ålbrovej 19 B, blev genvalgt som kasserer. Nis, Ålbrovej 4, blev valgt som suppleant til bestyrelsen. Ida Ålbrovej 7 A og Jan, Tårnvænget 5, blev valgt ind som revisorer.

9. Vejudvalg: Jens Gleerup kunne fortælle, at vi for nærværende ville få syn og tilbud på “bump” på vejene, sandsynligvis 5 stk. på Ålbrovej og 4 stk. på Tårnvænget og evt. “pudebump” af slagsen. Henrik, Ålbrovej 19 A, spurgte ind til prisen på “bumpene”. Jens Gleerup mente, at med nye skilte og bump, ville prisen højst sandsynligt ligge på mellem 150 – 200.000 kr., og forhåbentligt monteret til sommer. TDC havde aktuelt gravet fibernet ned på vejene og havde for nærværende ikke efterladt sideforseglingen i sin oprindelige tilstand. Ida, Ålbrovej 7 A, spurgte ind til problemet og Jens Gleerup lovede at tage sagen op med TDC.

10. Festudvalg: Kit, Ålbrovej 21, Niels Peder, Ålbrovej 17 B og Camilla, Ålbrovej 4, blev valgt ind. Kit adspurgte Jens, om evt. tilskud/bidrag til vejfesten. Jens mente, at han kunne arbejde kreativt på at indhente midler til festudvalget.

11. Eventuelt: I det sociale og aktive perspektiv, blev vejfest, hjemmeside og fællesskabet diskuteret i en meget positiv og livlig stemning.

Generalforsamlingen blev afsluttet i god ro orden.

PS. Vejfesten i år, er aktuelt blevet planlagt til lørdag d. 27. August

Herlev April 2016
Sekretær
Anker Christoffersen