Referat 2019

Referat af generalforsamling i Ålbrovejens grundejerforening d. 1. april 2019

 

Følgende parceller var repræsenteret: Ålbrovej nr.  4, 5, 7a, 7b,  9a, 9b, 9c, 10a, 11a, 11b, 12b, 14, 15a, 17b, 19b, 21, 24a, og Tårnvænget nr. 5.

Vores formand, Nis, Ålbrovej 4, bød velkommen.

 1. Valg af dirigent. Camilla, Ålbrovej 4, blev valgt.
 2. Valg af stemmeudvalg.  Per, Ålbrovej 24a, og Louise, Ålbrovej 5, blev valgt.
 3. Protokol/spørgsmål til sidste referat. Referatet fra sidste års generalforsamling blev læst op.
 4. Formandens beretning.  Nis startede med at fortælle, at det ikke var stressende at være formand. Herlev kommune har meddelt, at snerydningsordningen stopper, kommunen må ikke længere tilbyde den service. Vi er blevet kontaktet af en anden grundejerforening, som står i samme situation. De foreslår et samarbejde om at få tilbud på snerydning. Nis havde modtaget et eksempel på et tilbud. Det var meget detaljeret og kunne give håb om en noget bedre rydning end den, vi har oplevet hidtil. Prisen i tilbuddet var 32500 kr. for et år, mere end vi betaler nu, men den grundejerforening er formentlig en del større end vores. Der blev spurgt til betalingsmåden, man betaler et fast beløb uanset hvordan vejret arter sig. Kommunen har inviteret Herlevs grundejerforeninger til det årlige møde. Her bliver snerydning også taget op. Jens vil gerne deltage i mødet, men Nis og Helle kan ikke. Der er en plads mere, hvis nogen vil være med. Kom hurtigt med en tilbagemelding! Til mødet vil Jens spørge til arbejdsgangen omkring den kommunale godkendelse af bump på vejen. Han vil minde borgmesteren om, at han lovede at sørge for, at Nianet fik ordnet vejkanterne efter den sidste nedgravning. Nis havde modtaget nogle foldere om friarealer og nabohjælp. De bliver lagt op på vores hjemmeside. Der har ikke været aktivitet i vejudvalget, men bestyrelsen har holdt nogle møder om vedtægtsændringer. Bestyrelsen vil gerne have medlemmernes mailadresser, det vil gøre det lidt lettere at få omdelt diverse papirer. Jens forklarede, at vi kunne opbevare adresserne sikkert og lovligt på PBS. Der blev foreslået at sende en seddel rundt, som man kunne skrive sin mailadresse på, men det glemte vi. Der er ikke meget aktivitet på vores facebookgruppe. Bestyrelsen vil få vores gamle protokol, medlemsliste og regnskaber opbevaret på lokalarkivet, fordi det er sikrere. Vi giver ikke afkald på dem. Beretningen blev godkendt.
 5. Regnskab/budget. Jens gennemgik regnskabet, som er blevet revideret. Der er kun få regninger og nogle restancer, som skyldes ejerskifte og manglende  indbetaling fra Kastanjehøj. Deres administrator havde ikke meldt flytning til os, så opkrævningen var aldrig nået frem. Jens regner med at alle pengene vil blive betalt. Jens konstaterede at vi har penge både til bump på vejen og advokatbistand til vores vedtægter. Jens gennemgik derefter budgettet og Ida, Ålbrovej 7a, udtrykte sin tilfredshed med at vi har fået sådan et. Uforandret kontingent.  Både regnskab og budget blev godkendt.
 6. Snerydning. Der var lidt diskussion for og imod snerydning. Parkerede biler kan hindre snerydningen foran ens grund og der var en beklagelse fra Per, Ålbrovej 24a, som oplever at sneen bliver skubbet ind i deres indkørsel for enden af Ålbrovej. Der blev opfordret til, at vi samarbejdede med de syv andre grundejerforeninger, som har private fællesveje, om at få tilbud på snerydning. Jens og Nis vil være tovholdere i det videre arbejde med at undersøge mulighederne. Et endeligt tilbud vil blive præsenteret for foreningens medlemmer, formentlig ved en ekstraordinær generalforsamling. Det vil være rart med et detaljeret tilbud, så sneen havner de rigtige steder.
 7. Indkomne forslag. Ida, Ålbrovej 7a, havde kastet sig ud i en revision af foreningens love for at ajourføre dem i forhold til kassererens opgaver. Hun havde arbejdet med vedtægterne, også sammen med dele af bestyrelsen, der var lagt en del arbejde i det og hendes ændringsforslag var blevet delt rundt til alle. Derefter fik hun og bestyrelsen flere input, som gjorde, at hun ikke syntes at ændringsforslaget var godt nok og derfor trak hun det. Lovene er forældede og bestyrelsen er tovholder i arbejdet med at ændre dem. Vi er kommet i gang nu  takket være Ida, og vi agter at fortsætte arbejdet. Vi ønsker at vedtægtsændringerne skal gennemses af en advokat. Bestyrelsen satser på at få punktet op på den ekstraordinære generalforsamling. Det blev foreslået at bestyrelsen kiggede på nogle af de andre grundejerforeninger som også har privat fællesvej. Måske kunne vi blive inspireret af deres vedtægter. Det blev også nævnt at parcelejernes landsforening kunne være en hjælp.
 8. Valg til bestyrelsen. Kasserer, revisorer og revisorsuppleant på valg. Jens vil gerne fortsætte til vi har revideret vedtægterne. Han blev genvalgt. Ida, Ålbrovej 7a, blev foreslået som suppleant. Hun blev genvalgt. Hun er stadig indstillet på at overtage kassererposten, når vedtægterne er blevet tilpasset til virkeligheden. Som revisorer valgte vi Jan, Tårnvænget 5, og Per, Ålbrovej 24a. Flemming, Ålbrovej 11b, blev valgt som revisorsuppleant.
 9. Vejudvalg. Jens fortalte at der ikke havde været aktivitet i udvalget. Gert, Ålbrovej 21, vil gerne være med i udvalget og vil gerne påtage sig rollen som indpisker. Så nu består udvalget af Jens, Ålbrovej 19b, Jan, Tårnvænget 5, Rune, Ålbrovej 21, og Jesper, Ålbrovej 15b. Dog med det forbehold at Jesper ikke var til stede, så det kan være usikkert om han vil fortsætte.  Jens havde på et tidspunkt undersøgt priser og NCC som ligger i Herlev var de billigste, fordi de ikke skal have betaling for transport. Louise, Ålbrovej 5a, spurgte om vi ville blive orienteret om hvordan bumpene ville blive. Det er selvfølgelig meningen. Lars, Ålbrovej 5a, spurgte til p-pladser og gjorde opmærksom på at en del bump støjer. Jens svarede, at vi ikke kan tegneret mange lovlige  p-pladser op på vejene og derfor dur en løsning som stillevej med fartbegrænsning til 15 km i timen ikke. Jens var opmærksom på, at vi skal have bløde bump uden så meget støj. Vi kan få en fartbegrænsning på 30 km/t. Vores vej er for smal til chikaneløsningen. I denne sammenhæng spurgte Louise, om parkeringen kunne flyttes til den anden side af vejen. Jens svarede at det kan undersøges, men det skal gå gennem politiet.
 10. Festudvalg. Festudvalget kom til at bestå af de samme mennesker som sidste år: Rikke, Ålbrovej 11b, Niels Peter, Ålbrovej 17b og Kit, Ålbrovej 21. Stine, Ålbrovej 15b, var ikke til stede, så det er uvist om hun fortsætter. Camilla, Ålbrovej 4, foreslog, at man startede med et vejloppemarked inden festen. Det var der interesse for. Rikke spurgte om grundejerforeningen kunne købe telte til festen. Det tillader vores love ikke. Jens foreslog at vi sammen med kontingentet kunne vælge at indbetale et beløb til fx vejfesten, så udvalget har nogle penge at arbejde med i løbet af planlægningen. Der var interesse for en sådan ordning. Nogle mente at man skulle tilkendegive om man ønskede at være med i sådan en ordning og inden for hvilken beløbsstørrelse. Andre mente at fx festudvalget kunne komme med et konkret forslag til den ekstraordinære generalforsamling. Udvalget kan også opkræve betaling i god tid via Mobile Pay. Det er uafklaret hvilken af løsningerne vi landede på. Der var heller ikke enighed om et eventuelt teltindkøb overhovedet var en god ide.
 11. Eventuelt. Både Rikke og Ida fortalte at de havde haft rotter. Jens fortalte at vores vejbrønde bliver spulet cirka hvert tredje år. Hvis vandet står oppe i dem, er det tid. Rikke havde nogle eftermiddage observeret nogle unge fyre som tog billeder af hendes og nærliggende huse. Det virker mærkeligt og mistænkeligt. De havde haft forsøg på indbrud. Randi, Ålbrovej 24a, fortalte om manglende levering af Herlev Bladet. Mange havde oplevet det samme. Jens vil bringe det op over for Herlev Bladet. Jan, Tårnvænget 5, spurgte om vi ikke kunne holde vores generalforsamling i Hedelyngens fælleshus.  Helle, Ålbrovej 14, fortalte at byvandringen i sommers var blevet til en artikel om vores kvarter i Tubberup Tidende, som udgives af Herlev-Hjortespring historiske forening. Oplysninger om hvordan man køber bladet eller melder sig ind i foreningen kommer til at ligge på vores hjemmeside.

Vores hjemmeside har adressen  grundejerforeningen.dk.

Camilla takkede som ordstyrer for god ro og orden.

Referent, Helle, Ålbrovej 14.