Referat af generalforsamling den 2. marts 2023

Følgende parceller var repræsenteret: Ålbrovej 4, 7a, 8, 9c, 11a, 11b, 12, 13b, 14, 15a, 15b, 17a, 17b, 19a, 19b, 21, Tårnvænget 1, 5, 13, 16, 17 og Hedelyngen.

1 Valg af dirigent

Ida, Å7a, blev valgt.

2 Valg af stemmeudvalg

Malte, Å14, blev valgt

3 Protokol

Referatet fra generalforsamlingen i april 2019 blev læst op.

4 Formandens beretning

Der har været problemer med opkrævningen af kontingent, men det er i orden nu.

Der har været stor aktivitet i vejudvalget.

Efter renoveringsprojektet i Hedelyngen er der store huller i vejsiden på Tårnvænget.

Grundejerforeningen er i fase 1, hvad angår udrulningen af fjernvarme. Vælger man at købe en varmepumpe skal man være opmærksom på støjniveauet.

Der skal arbejdes videre med revisionen af vores vedtægter. De skal ses grundigt igennem, måske også af en advokat.

Der har været indbrud to steder på vejen ved juletid, Å14 og Å8.

Stormen Otto blæste et vejskilt ned. Jens tager sig af det.

Vores ”snerydning” fungerer, der bliver saltet!

5 Regnskab/Budget

Vores kasserer, Jens, Å19b, indledte med at sige, at han håbede, at vi ville fyre ham som kasserer!

Han havde nemlig ikke fået regnskabet revideret. Alle tog denne oplysning helt roligt.

De tre regnskaber fra coronaårene ligner hinanden fra år til år, der har ikke været nogle særlige aktiviteter.

Regnskaberne skal revideres inden generalforsamlingen kan godkende dem.

Vores kontingent er fortsat 500 kr. halvårligt.

Der er nogle restanser fra Kastanien. Nogle af husene er lejeboliger, andre ejerboliger, så administrator vil åbenbart ikke betale beløbet på den fælles opkrævning. Jens arbejder på det.

Snerydningen koster 32000 kr. for hele vinterperioden.

Regnvandsbrøndene bliver renset med års mellemrum. Står vandet op i dem, er det tid.

Ida, Å7a, efterlyste et budget. Det var ikke skrevet.

Der er sat 300000 af til vejbump. Der var bekymring om, det var nok penge, da priserne er steget 15-30%

Budgettet vil blive skrevet og sendt rundt.

6 Snerydning

Vi stemte om fortsat aftale om snerydning. Der var en stemme imod.

7 Indkomne forslag

Der var ingen.

8 Valg til bestyrelsen/ revisorer

På grund af corvid19 er det længe siden, vi har haft en generalforsamling. Derfor var alle bestyrelsesmedlemmer på valg.

Sekretæren, Helle, Å14, ønskede ikke at fortsætte. Anette, Å8, blev valgt for tre år.

Formanden Nis, Å4, vil gerne fortsætte. Han blev valgt for 2 år.

Kassereren, Jens, Å19b, ville gerne afløses, han er på valg om et år. Michael, 13b, vil gerne overtage posten, så der aftaltes et samarbejde mellem de to i det næste års tid.

Michael, Å13b, blev valgt som suppleant for et år.

Revisorer blev Jan, T5, og Ida, Å7a.

Der var en snak om tegningsret og om sikkerheden ved betalinger. Principper for dette skal med i de kommende vedtægter.

9 Vejudvalg

Gert, T17, og Jens, Å19a, havde gennemgået ansøgningen om anlæggelse af bump med en medarbejder fra Herlev kommune, inden ansøgningen blev sendt af sted.

Politiet har kigget på forslaget og har svaret, at der måske er for mange bump. Det er regler for afstanden mellem skiltning og det første bump, som vi har svært ved at leve op til på vores lille vej.

Nu afventer vi et officielt svar fra Herlev kommune om de 7 bump kan tillades.

NCC vil fortsat gerne lave arbejdet.

Bozena, T16, havde haft en dialog med vejudvalget om placeringen af bump ved hendes parcel. Der ligger et kloakafløb og en indkørsel, som der skal tages hensyn til.

I forbindelse med etableringen af bump skal vejen asfalteres.

Spørgsmålet om vi skulle anlægge bump inden fjernvarmen kommer blev rejst. Når fjernvarmerørene er gravet ned, vil vejen blive reetableret. Vi får måske fjernvarme i 2025/26.

Der var enighed om at færdiggøre ansøgningsprocessen og så tage stilling til rækkefølgen i de forskellige arbejder, når vi har en tilladelse.

Hans Jørgen fra Hedelyngen fortalte, at de var ved at indhente tilbud på reparation af de vejkanter, der var blevet skadet ved byggeriet. Tilbuddet var endnu ikke kommet, og det var hans opfattelse, at anlægsfirmaerne har så travlt, at de kan blæse på små ordrer som denne.

Han fortalte at personalet i Hedelyngen bakker op om anlæggelse af bump på vejen.

Renovationen kræver mange store biler på vejen. Det er vigtigt med bløde bump, så man formindsker støjen fra dem.

Jens, Å19b, nævnte at vores vejkasse er blevet lavet større og denne udvidelse blev dækket med skærver. Vejsiderne skal renoveres sammen med vejen.

Beboerne på Tårnvænget oplevede meget trafik.

Daniella, T13, fortalte at regnvandet løber ind på deres grund. Vejudvalget vil se på det.

Rune, Å21, bemærkede, at der bliver kørt for hurtigt i svinget. Tidligere er to cyklister stødt sammen der. Han foreslog, at man malede en midterstribe i svinget, for at minde om, at man kan møde modkørende trafik der.

10 festudvalg

Der var enighed om, at vi havde haft en god fest i eftersommeren med mange deltagere, både voksne og børn.

Festudvalget kom til at bestå af Niels Peter, Å17b, Mette, 9c, og Rikke, Å11b.

Næste år vil vejen blive lukket på den officielle måde med en tilladelse fra politiet.

11 Eventuelt

Hans Jørgen fra Hedelyngen fortalte at renoveringen af bebyggelsen skal fortsætte, måske fra 2024 og nogle år frem. I det første forløb har de gjort sig nogle erfaringer, og de vil tage så meget hensyn som muligt til vejens beboere.

Kirsten, Å19a, er generet af støj fra affaldscontainere i Kastanien og spurgte om andre havde det lige så. Bo, Å17a, genkendte det og forklarede, at det er en uventet og høj lyd, når containerne bliver brugt, og at det gjorde lyden mere generende. Måske kunne man gøre noget med nogle gummilister og en opfordring til hensyntagen.

Bozena, T16, oplevede at folk i Hedelyngen brugte fx flaskecontaineren sent om natten. Daniella, T13, havde oplevet høj musik for åbne vinduer og tissende herrer i buskene i forbindelse med fester i Fælleshuset. Brian, T13, spurgte om containerne kunne flyttes til Højsletten.

Hans Jørgen, Hedelyngen, sagde at man gjorde meget for at indskærpe reglerne for lån af Fælleshuset, og at de jo kun kunne opfordre til hensyntagen, når man brugte containerne. De havde oplevet, at folk udefra var klatret over hegnet midt om natten for at få fat i et kasseret køleskab. Den slags er det svært at tage højde for.

Formanden havde sørget for dejlig mad,

og så måtte man gerne spille pool!

Helle, Å14, den 18. marts 2023